Share |

Κυριακό μήνυμα δεσπότη: ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΟΣΜΟ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΕΡΝΟΥΝ

Μία "άσχετη" ιστορική υπενθύμιση, αντί εισαγωγής:

Με Βασιλιά Ρωμαιοκαθολικό και Αντιβασιλείς προτεστάντες, στα πρώτα του νομικά βήματα το νεοελληνικό κράτος έφτιαξε ένα κράμμα κράτους και εξουσίας, που προσομοιάζει στο Αγγλικανικό πρότυπο. Δεσπότες, αντί για εκλεγμένους ιερείς και επισκόπους. Κράτος, αντί Εκκλησίες παντού. 

---

Το παρόν αφιερώνουμε και στου άθεους - αντιχριστιανούς, ψευδοαριστερούς, ψευδοδεξιούς και ψευτοφιλελεύθερους των Αποικιοκρατών, που κοροϊδεύουν την άμωμο σύλληψη, λατρεύουν τον κόκκινο Santa Claus της Coca Cola και θεωρούν ότι η άμβλωση είναι ατομικό δικαίωμα μόνο της γυναίκας!  Το παιδί δεν έχει πατέρα!

Παρακαλούμε να διαβάσετε ολόκληρο το μήνυμα. Αξίζει το χρόνο σας η ανάγνωση του.

Αξίζει και η δική μας σκέψη και περισυλλογή για το τι πρέπει να κάνουμε. Τα λόγια του και το όνειρο του δεν είναι διαφορετικά από τα όνειρα της σημερινής αριστεροδεξιάς και πολλών άλλων παραλλαγών πολιτικής σκηνής. Ποιον προσπαθούν να κοροϊδέψουν, όταν κάνουν πως μαλώνουν για τα δευτερεύοντα και τα ασήμαντα; 

Αλλά και το "δια ταύτα" της δικής μας ασήμαντης "Συναδελφικής Κομπανίας" δεν διαφέρει από αυτό του Δεσπότη. Η διαφορά βρίσκεται στην υποκρισία και στο τί Θεο πιστεύει η θρησκευτική εξουσία, που βλέπει το ποίμνιο της να καταστρέφεται, συναινώντας και συμμετέχοντας σε αυτή τη βαρβαρότητα.  Όπως κάθε άλλο κόμμα. Όπως κάθε άλλη ιδεολογία.    

Να θυμηθούμε: 

 Κατά Ιωάννην (κεφ.10 .12): “ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα”. 

Οι θρησκευτικοί και πολιτικοί μισθωτοί, όταν εμφανίστηκε ο λύκος, δεν εγκατέλειψαν απλώς το ποίμνιο. Πήγαν με τον λύκο

----

Ο Δεσπότης Αλεξανδρουπόλεως μας καλεί να καλωσορίσουμε τον επελαύνοντα "Θαυμαστό Καινούργιο Κόσμο" του Άλντους Χάξλεϋ. 

ΤΟ "ΔΙΚΟ ΜΑΣ" ΣΧΟΛΙΟ, πριν σας αφήσουμε να απολαύσετε το μήνυμα και να καλωσορίσετε αυτό τον ωραίο κόσμο, που όπως είχε γράψει ένας από τους θεωρητικούς του "Στο όνομα τη ελευθερίας θα καταργηθεί η ελευθερία" (Ζακ Ατταλί): 

  • Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα. 14 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. 15 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν. 16 Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει. 17 μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσός ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν; 18 καί· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει. 19 μωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; 20 ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ·
  • 21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν· 22 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 23 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες! 25 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας. 26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν. 27 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 28 οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 30 καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας. 32 καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 33 ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; 34 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν, 35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος ῎Αβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

«Yποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;».

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ , ΠΑΝΤΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΟΣΩΝ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ, ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ. 

 

(Η εικόνα είναι του Δον ΨΥΧΩΤΗ) 

 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ