Share |

ΜΕΤΑ ΤΑ “ΔΟΜΗΜΕΝΑ”, ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΕΣ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΤΑ “ΓΑΜΗΜΕΝΑ EURO-ΟΜΟΛΟΓΑ” ΜΕ ΤΑ SPREADS ΣΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ!!!

ΟΜΟΛΟΓΑ… EURO-ΟΜΟΛΟΓΑ… ΟΒΡΑΙΟΜΟΛΟΓΑ… διαλιέχτεεεε…

ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ!!!!!!

Τα ομόλογα είναι χρεόγραφα-χρηματιστηριακά προϊόντα, που συνιστούν σύμβαση δανείου σε βάρος του εκδότη. Εξ αρχής στους όρους έκδοσης προβλέπονται ο μηχανισμός υπολογισμού της επιβάρυνσης, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του δανείου, ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής των τοκομεριδίων (κουπονιών). Η διάρκεια είναι μεγαλύτερη του έτους. Ο εκδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει, στην λήξη της σύμβασης, το κεφάλαιο του ομολόγου και ενδιάμεσα τα τοκομερίδια με τυχόν προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.  Επίσης μπορούν να προβλεφθούν και άλλοι όροι, που θα συνδέονται με υποχρεώσεις του εκδότη του ομολόγου, όπως η υποχρέωση για τον εκδότη να παρέχει ορισμένες πληροφορίες στον κάτοχο (αγοραστή) ομολόγων ή άλλοι περιορισμοί στη συμπεριφορά του εκδότη σε θέματα που δεν έχουν σχέση με τα ομόλογα.

Τα ομολογιακά δάνεια επιτρέπουν στον εκδότη (οφειλέτη) να χρηματοδοτήσει μακροπρόθεσμες επενδύσεις με ξένα κεφάλαια. Το ότι πηγαίνουν αλλού, είναι άλλη ιστορία.

Χρεόγραφα με διάρκεια έως ένα έτος είναι είτε τα Έντοκα Γραμμάτια και θεωρούνται μέσο προσωρινής διευκόλυνσης από την χρηματαγορά.

Τα ομόλογα και οι μετοχές είναι μεν και τα δύο χρεόγραφα, αλλά διαφέρουν διότι οι κάτοχοι μετοχών είναι και ιδιοκτήτες ενός μέρους (ποσοστού) της εκδότριας εταιρείας ( εταιρικό μερίδιο), ενώ οι αγοραστές-κάτοχοι ομολόγων είναι δανειστές του εκδότη. Επίσης τα ομόλογα έχουν συνήθως έναν καθορισμένο χρόνο λήξης, και μετά το ομόλογο εξαγοράζεται από τον εκδότη-χρεώστη ενώ οι μετοχές μπορούν να είναι, κατά κανόνα αόριστου χρόνου, ανάλογα με τη βούληση του κατόχου μετοχών. Τέλος η πληρωμή του αντίστοιχου τοκομεριδίου (κουπονιού) ενός ομολόγου είναι δεδομένη και υποχρεωτική, ενώ η απόδοση μερίσματος μετοχών εταιρίας δεν είναι δεδομένη, αφού εξαρτάται από ύπαρξη διανεμόμενων κερδών. Επίσης ο κάτοχος  ομολόγου μπορεί να προσφύγει στην δικαιοσύνη αν δεν εξοφληθούν τα τοκομερίδια, ενώ με την απόδοση μερίσματος μιας μετοχής δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Μπορούμε να έχουμε πολλές διακρίσεις, αλλά και συνδυασμούς, διαφόρων ειδών ομολόγων.

Ανάλογα με τον εκδότη, έχουμε Κρατικό ή Δημοτικό ή Επιχειρηματικό ή Διεθνές Ομόλογο.

Αναλόγως με τα τοκομερίδια (κουπόνια) και τον τρόπο πληρωμής έχουμε:

Ομόλογα που διαπραγματεύονται με έκπτωση από την ονομαστική τους αξία και πραγματοποιούν μόνο μια καταβολή κεφαλαίου στην λήξη τους (discount securities)

Τα Έντοκα Γραμμάτια (treasury bill) είναι τίτλοι μικρής διάρκειας, οι οποίοι πωλούνται στους επενδυτές σε χαμηλότερη τιμή από την τελική ονομαστική τους αξία. Έχουν κατά κανόνα διάρκεια 3, 6 και 12 μηνών.

Τα Οµόλογο Μηδενικού Επιτοκίου (Zero coupon bond), είναι αυτά που δεν προβλέπουν ενδιάμεσες πληρωμές κουπονιών (τοκομεριδίων). Διαρκούν συνήθως από 1 μέχρι 3 χρόνια. Εδώ ο αγοραστής αγοράζει εξ αρχής αυτά τα ομόλογα σε συμφωνημένη μικρότερη τιμή, από αυτή που θα  εισπράξει όταν τα προσκομίσει στη στη λήξη τους. Δεν υπάρχουν έτσι ενδιάμεσες πληρωμές τόκων.

Ομόλογα Συχνών Περιοδικών Πληρωμών Τοκομεριδίων πριν την λήξη τους και μία τελική πληρωμή κεφαλαίου (coupon bonds)

Τα Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου, είναι τα πιο απλά και διαδεδομένα. Είναι τίτλοι μέσης και μεγάλης διάρκειας. Το επιτόκιο με βάση το οποίο υπολογίζεται η κάθε πληρωμή, είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια ζωής των ομολόγων ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της αγοράς. H τακτικότητα των πληρωμών είναι ανά εξάμηνο ή ανά χρόνο.

Τιμαριθμοποιημένα ειδικά ομόλογα είναι αυτά που συνδέονται (ρήτρα) με κάποιον δείκτη. Έχουν σταθερό επιτόκιο, αλλά για να υπολογιστεί η αξία του τοκομεριδίου, λαμβάνεται υπόψη μια μεταβαλλόμενη ονομαστική αξία, για τον υπολογισμό της οποίας χρησιμοποιείται κάθε φορά κάποιος μεταβαλλόμενος δείκτης, με βάση τον οποίο αναπροσαρμόζεται (αλλάζει) η αξία επί της οποίας εφαρμόζεται το σταθερό επιτόκιο. Τέτοια κυβερνητικά ομόλογα χρησιμοποιούν συχνά τον δείκτη του πληθωρισμού, για να νιώθει ο κάθε επενδυτής προστασία, έναντι της ανόδου του πληθωρισμού και να του εξασφαλίζουν μια ελάχιστη σταθερή απόδοση σε περίπτωση αρνητικής μεταβολής του. Οι ιδιωτικές εταιρείες, κατά κανόνα εκδίδουν ομόλογα, που είναι συνδεδεμένα με τον δείκτη τιμών του χρηματιστηρίου.

Ομόλογα με δικαίωμα ανάκλησης ή πρόωρης εξόφλησης, είναι τα ειδικά ομόλογα, για τα οποία εξ αρχής υπάρχει πρόβλεψη, ενσωματωμένου σε αυτά δικαιώματος του εκδότη (αρχικού πωλητή), να αγοράσει τα ομόλογα πριν από τη λήξη τους (ή/και) δικαίωμα του κατόχου (αγοραστή), να τα πωλήσει στον αρχικό εκδότη πριν από τη λήξη τους. Αυτές οι προβλεπόμενες συναλλαγές, γίνονται με προκαθορισμένες τιμές σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.

Ανάλογα με την ύπαρξη ή μη διεθνούς εμπλοκής και διασποράς, διακρίνονται σε Διεθνή και Εγχώρια ομόλογα.

Ανάλογα με τον αν και πως καταγράφεται ο εκάστοτε αγοραστής (κάτοχος), έχουμε, άϋλα ομόλογα, ονομαστικά ομόλογα ή ανώνυμα ομόλογα.

ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ SPREAD!!!!! ΕΔΩ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ!!!

Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου (floating rate note) είναι εκείνα, στα οποία το επιτόκιο αναπροσαρμόζεται κάθε περιόδου πληρωμής τοκομεριδίων, δηλαδή από κουπόνι σε κουπόνι, με κάποιον συμφωνημένο δείκτη επί του επιτοκίου βάσης. Το επιτόκιο αυτό υπάρχει επιβαρύνεται από ένα περιθώριο (το γνωστό ως spread) που αντιπροσωπεύει ένα είδος ασφαλίστρου, που ο προσδιορισμός του εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη και την διάρκεια του ομολόγου. Οι πληρωμές των τοκομεριδίων ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου γίνεται σε τακτα χρονικά διαστήματα (ανά τρίμηνο, ανά εξάμηνο ή ανά χρόνο), ανάλογα με τη συμφωνία συχνότητας μεταβολής του επιτοκίου βάσης, λόγω και ελέω spread.

Δηλαδή αν έχουμε ένα 10ετές ομόλογο του Ελληνικού δημοσίου κυμαινόμενου επιτοκίου, το οποίο φέρει τοκομερίδιο ετήσιας πληρωμής, το τοκομερίδιο σε κάθε περίοδο πληρωμής του θα ισούται με το αντίστοιχο επιτόκιο του ετησίου εντόκου γραμματίου που θα ισχύει κατά την ημέρα ανανέωσης του τοκομεριδίου συν το περιθώριο που θα διαμορφώνεται (ανεξέλεγκτα) από τα spreads. Στις ευρωαγορές σαν επιτόκιο αναφοράς χρησιμοποιείται συχνά το 6μηνο Euribor. Με την αγορά ενός ομολόγου κυμαινόμενου επιτοκίου ο επενδυτής εξασφαλίζει για μια μακροχρόνια επένδυση επιτόκια κοντά στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, εκτός αν δεν έχει συνεκτιμήσει τις νομισματικές ισοτιμίες και του χώσουν από πίσω τις συναλλαγματικές διαφορές, για τις οποίες ο Μπαρμπανίκος σας ενημερώνει έγκαιρα και δωρεών, ότι οι Εβραίοι έχουν ήδη καπαρώσει όλα τα χρηματιστηριακά στοιχήματα, για κατ’ αρχήν τουλάχιστον στη πτώση μέχρι 1€=1,20$ και βλέπουμε (σας τα έλεγα εδώ και έναν χρόνο).

Υπάρχει κανείς, που ακόμα δεν έχει καταλάβει τι έλεγα εδώ και 14 μήνες, για τη συνδυασμένη πυραμίδα spreads επιτοκίων ομολόγων μετά των ευρωαμερικάνικων συναλλαγματικών διαφορών??????? Ο κοπρίτης ο Πάγκαλος σηκώνει σκόνη και σύννεφα πορδών, για να μη καταλάβεις τι πουστιά συνεχίζουν να παίζουν. ΟΧΙ ΣΤΑ ΕΒΡΑΙΟ-ΟΜΟΛΟΓΑ.

Είμαστε απαράδεκτοι, γιατί ενώ ζούμε κατά μέσο όρο 70 χρόνια, εύκολα ξεχνάμε τι γδαρσήματα φάγαμε τα 10, 20 ή 30 χρόνια. Τι είχε συμβεί στο δολάριο, όταν καθιερώθηκε το ευρώ. Μια άνευ ειδικού λόγου και με χίλια ψέματα, κερδοσκοπική “διολίσθηση” του $ μέχρι και 50%!!!!!!! Τι συμβαίνει τώρα στο αντίστροφο και αφήνουμε να μας καταληστεύουν???? Δεν φταίνε μόνο αυτοί. ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΒΡΩΜΟΟΜΟΛΟΓΟ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΜΑΣ ΘΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΥΛΗΣΟΥΝ!!!!

ΠΗΓΗ: tsoutsouneros