Share |

Συναδελφική Εταιρεία ΚΟΙΝΣΕΠ (πρόταση καταστατικού)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας

«Συναδελφική Εταιρεία Κεφαλονιάς»

===================

 

Στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς  σήμερα ... Μαρτίου του έτους  2018, οι υπογράφοντες, ως ιδρυτικά μέλη,  συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Συναδελφική Εταιρεία Κεφαλονιάς» και το διακριτικό τίτλο «Συναδελφική Εταιρεία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» και στα αγγλικά «Kefalonia Art Coop». Οι μορφωτικές, εκπαιδευτικές και εκδοτικές δραστηριότητες καλύπτονται από τον τίτλο «Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο» και στα αγγλικά «Democratic University», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

2.Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα με την έννοια του κοινωνικού συμφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1.Έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Κεφαλονιάς της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς.

2.Με εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνεταιρισμός μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

 ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).

2. Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι:

i) η βιώσιμη ανάπτυξη και

ii) η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.

Α. Βιώσιμη ανάπτυξη

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες:

α) προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος,

β) συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,

γ) προωθούν την ισότητα των φύλων,

δ) προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά

ε) προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων

α. Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

β. Αειφόρος γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δίνει έμφαση στη διατήρηση και διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών» και στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

γ. Τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία, κτηνοτροφία, χειροτεχνία, οικοτεχνία και γενικά μεταποίηση που συμβάλλει στην ανάπτυξη απευθείας εμπορικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και ενισχύει την προσβασιμότητα σε είδη πρώτης ανάγκης των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων του πληθυσμού, μέσα από την απευθείας διάθεσή τους.

δ. Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Ως δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας καλύτερους όρους εμπορίας των προϊόντων και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών, εμπορικών επιχειρήσεων και εργαζομένων.

ε. Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, με συμμετοχή των πολιτών, μέσα από την μείωση, επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, ανακύκλωση των αποβλήτων ή μέσα από τον επανασχεδιασμό του τρόπου παραγωγής και διανομής των προϊόντων.

στ. Κατασκευή και συντήρηση υποδομών και ενέργειες σε δημοκρατική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς της.

ζ. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.

η. Εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό.

θ. Παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση ή/και διατήρηση της παραγωγικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.

ι. Σχεδιασμό και διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή.

ια. Παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση ή  διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.

Β. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες  προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως:

  • ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, φτωχοί, άνεργοι, άστεγοι

και περιλαμβάνουν υπηρεσίες:

  • εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής στέγασης, κοινωνικής σίτισης, κοινωνικής αρωγής.

Καλλιεργεί και προωθεί δράσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης σε όλους τους τομείς κοινωνικής δραστηριότητας.

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δεν υποκαθιστά τις γενικές υποχρεώσεις του Κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.

Κύριος σκοπός όλων των δράσεων του συνεταιρισμού είναι η καλλιέργεια κοινωνικών σχέσεων αλληλεγγύης και συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Η καλλιέργεια της έννοιας της κοινότητας, η αλληλοβοήθεια και η ανασυγκρότηση των κοινοτικών σχέσεων στη γειτονιά, στο χωριό και στην πόλη.   

Πιο αναλυτικά, οι δραστηριότητες που θα ασκεί η επιχείρηση αφορούν τα εξής:

Η δημιουργία κοινωνικών αγροκτημάτων. Η διάσωση, προστασία και καλλιέργεια τοπικών  ποικιλιών. Η διάσωση και ανάδειξη παραδοσιακών επαγγελμάτων, τεχνών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων. Η παραγωγή, προώθηση και προβολή παραδοσιακών προϊόντων, υπηρεσιών, έργων τέχνης. Δημιουργία και διαχείριση μουσείων, εκθέσεων και σημείων πώλησης τοπικών προϊόντων και ειδών τέχνης. Η δημιουργία και διαχείριση αγορών καταναλωτών, η στήριξη και προώθηση συνεργατικών και προσωπικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η αγορά εξοπλισμού για κοινή χρήση, η προώθηση κοινών προμηθειών και πωλήσεων. Η τουριστική και πολιτισμική προβολή του τόπου. Η ανάληψη εκπαιδευτικών δράσεων και η έκδοση μορφωτικών εντύπων. Η πληροφόρηση σε θέματα υγείας και ευεξίας που σχετίζονται με την διατροφή και τον τρόπο ζωής. Η καλλιέργεια της δημιουργικής ικανότητας των ανθρώπων από την παιδική ηλικία. Αναζήτηση λύσεων στέγασης για άστεγους. Η σύνδεση των παραδοσιακών τεχνών με τις σύγχρονες τεχνολογίες. Η δημιουργία δράσεων ηλεκτρονικού εμπορίου τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η συμβουλευτική και υποβοηθητική δράση δημιουργίας προσωπικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων στο νησί με έμφαση σε άτομα με αναπηρία, φτωχούς, άνεργους και άστεγους. Η δημιουργία κοινωνικών συνεργατικών δομών αλληλεγγύης, παραγωγής και παροχής υπηρεσιών.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΛΗ

1.Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν :

α)Κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του Συνεταιρισμού, οι οποίες βασίζονται στον διάλογο, στην πειθώ, στην αλληλοβοήθεια και στον αλληλοσεβασμό.

β)Κάθε Νομικό πρόσωπο που διαπνέεται από τις ίδιες αρχές και επιθυμεί να συνδυάσει την κοινωνική του δράση με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4430/2016, όπως ισχύει σήμερα.

2.Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση ή υπάγονται σε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης.

3.Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με ίδια δραστηριότητα.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1.Για την εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό, μετά τη σύστασή του, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή της.

2.Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού αποκτάται από τον χρόνο λήψης της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής για την αποδοχή της αίτησης.

3.Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από την Εκτελεστική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1.Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν, εφόσον υποβάλουν γραπτή δήλωση προς την Εκτελεστική Επιτροπή.

2.Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία 3/5 του συνόλου των μελών της Κοιν.Σ.Επ, στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών που προκύπτουν από το Ν. 4430/2016, όπως ισχύει, και το καταστατικό και η συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής.

3.Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, μέλη αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα, που εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή, ενώ με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση του Συνεταιρισμού με το μέλος χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1.Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α)Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του. Να σέβονται τους συνεταίρους και τα μέλη της τοπικής κοινωνίας και να απέχουν κατά το δυνατόν από διενέξεις που δυναμιτίζουν τις καλές ανθρώπινες σχέσεις.

β)Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, να συμμετέχουν και να  ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της ΕκτελεστικήςΕπιτροπής και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.

2.Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο η Κοιν.Σ.Επ. µε την περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δηµόσιο ο πρόεδρος της Εκτελεστικής επιτροπής της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε την Κοιν.Σ.Επ. για τις οφειλές της προς το Δηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), το άρθρο 115 του ν. 2238/1994 (Α΄151) και το άρθρο 4 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) και διατηρεί δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών µελών της Κοιν.Σ.Επ.. Για τις οφειλές προς το Δηµόσιο διατηρεί δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών µελών της Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις οφειλές του προηγούµενου εδαφίου, ευθύνονται έναντί του απεριόριστα και εις ολόκληρον.

3. Κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό.

4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν την αναλογία τους στο χρηματικό ποσό που τυχόν απαιτείται για την κάλυψη ζημιών του Συνεταιρισμού.

5.Η επιδίωξη ομοφωνίας ή πολύ μεγάλης πλειοψηφίας είναι ηθική υποχρέωση όλων των μελών. Η αρχή της ενότητας των μελών του συνεταιρισμού υπερέχει ηθικά της αρχής της πλειοψηφίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1.Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.

2.Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων του Συνεταιρισμού. 

3.Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι εργαζόμενοι  του με σχέση εξαρτημένης εργασίας, να αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Υπόχρεη προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Κοιν.Σ.Επ.

4.Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εργαζόμενοι σ΄ αυτόν έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών της παραγράφου 2  του άρθρου 21 του Ν. 4430/2016 περί διανομής των κερδών.

5. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, θεωρείται μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. Η σύµβαση εντολής που συνάπτεται µεταξύ µελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει µε σαφήνεια την παρεχόµενη υπηρεσία και σε καµία περίπτωση δε µπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδοµαδιαίως.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΜΕ ΜΗ ΜΕΛΗ

1.Ο αριθµός των εργαζοµένων µη µελών δε µπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. Το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξάνεται µέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του Τµήµατος Μητρώου επί αιτήσεως της Κοιν.Σ.Επ. για την αντιµετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ανά ηµερολογιακό έτος.

2.Η Κοιν.Σ.Επ  δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα µη µέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άµεσα έσοδα για το Φορέα. β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση και την Εκτελεστική Επιτροπή του Φορέα. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραµµα της δράσης που θα γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προδηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού ή σε ιστότοπο που διατίθεται για αυτόν τον σκοπό από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. γ. Οι εθελοντές έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εθελοντών της παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4430/2016.

3. Η Κοιν.Σ.Επ ευθύνεται για τυχόν ζηµίες που προξενήθηκαν στον εθελοντή κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης στο Φορέα. Σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό, η Κοιν.Σ.Επ αναλαµβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύµατος, επαναπατρισµού και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαµονής του εθελοντή στο εξωτερικό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτελούνται από:

1.Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση νέων συνεταιριστικών μερίδων. 

2.Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων.

3.Επιχορηγήσεις από  το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα.

4.Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

1.Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται δια του παρόντος σε εκατό ευρώ (100 €).

2.Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα τους μέσα σε δέκα (10) μήνες από την κατά νόμο καταχώριση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή τους αντιστοίχως. Δικαίωμα συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις έχει μετά την πλήρη εξόφληση της συνεταιριστικής του μερίδας, με εξαίρεση τα ιδρυτικά μέλη, τα οποία μπορούν να συμμετέχουν με την υπογραφή του καταστατικού. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης μη καταβολής ολόκληρης της εταιρικής μερίδας από κάποιο μέλος, η αποχώρηση - διαγραφή του δεν επηρεάζει τις ληφθείσες αποφάσεις στις Γ.Σ., στις οποίες συμμετείχε. 

3.Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.

4.Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής, (ήτοι εκατό ευρώ) και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στην  Εκτελεστική  Επιτροπή ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων.

5.Η µεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής µερίδας µέλους γίνεται µόνο σε νέο µέλος και εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Όλες οι μεταβιβάσεις συνεταιριστικών μερίδων καταχωρίζονται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

6.Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του μέλους αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο. Σε περίπτωση που μέλος νομικό πρόσωπο τεθεί σε εκκαθάριση λόγω λύσης ή πτώχευσής του, η αξία της συνεταιριστικής μερίδας καταβάλλεται σε αυτό.

7.Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στο Συνεταιρισμό για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του Συνεταιρισμού ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο τουΣυνεταιρισμού, δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το Συνεταιρισμό και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο της Εκτελεστικής Επιτροπής.  

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:

α)Η τροποποίηση του Καταστατικού.

β)Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.

γ)Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

δ)Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού.

ε)Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.

στ)Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων σε Ενώσεις, καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής.

ζ)Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.

η)Η έγκριση συμμετοχής του Συνεταιρισμού σε Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις Συνεταιρισμών ανώτερου βαθμού και η αποχώρησή του.

θ) Όλες οι αποφάσεις που έχουν οικονομικό αντικείμενο.

ι)Με αυξημένη πλειοψηφία 3/5 μπορεί να εγκρίνει εσωτερικό κανονισμό καλής λειτουργίας του συνεταιρισμού, για θέματα που δεν προβλέπονται και δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν στο καταστατικό.

3. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το καθένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον µία (1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, µε σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που απευθύνεται προς τα µέλη, προ τουλάχιστον τριών (3) ηµερών.

2.Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται εκτάκτως µε πρόσκληση που απευθύνεται προς τα µέλη τουλάχιστον προ δύο (2) ηµερών είτε µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκριµένο θέµα προς την Εκτελεστική Επιτροπή από το 1/3 των µελών της Γ.Σ.. Αν η Εκτελεστική Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση αυτή, τα µέλη αυτά δικαιούνται να τη συγκαλέσουν αυτοβούλως.

3.Αν η Εκτελεστική Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.

4.Η πρόσκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με προσωπικές επιστολές και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των µελών της. Επί µη απαρτίας, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός δύο (2) µέχρι επτά (7) ηµερών, κατά την οποία απαιτείται η ίδια ως άνω απαρτία. Οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αντίκεινται στους νόμους 4430/2016 και 1667/1986 όπως ισχύουν ή στο Καταστατικό του Συνεταιρισμού, είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.

2.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται από τα 2/5 των µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί η Εκτελεστική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η διάρκεια της θητείας της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι διετήςκαι μπορεί να παρατείνεται, το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, εντός των οποίων θα πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή νέας Εκτελεστικής Επιτροπής.

3.Η Εκτελεστική Επιτροπή μετά την εκλογή της συνέρχεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει με ομοφωνία Πρόεδρο, Ταμία και Γραμματέα. Σε περίπτωση μη επίτευξης ομοφωνίας η κατανομή αρμοδιοτήτων γίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

4.Η Εκτελεστική Επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή της για καταχώριση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.Η Εκτελεστική Επιτροπή  του Συνεταιρισμού εκλέγεται, μετά από μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το τρίτο έτος από την εκλογή της προηγουμένης. Ο τρόπος εκλογής γίνεται με τον τρόπο που ορίζει ο εγκεκριμένος από τη Γενική Συνέλευση Εσωτερικός Κανονισμός.

2.Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Συνέλευση.

3.Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, μέλη του Συνεταιρισμού, είναι επανεκλέξιμα, έως και τρεις θητείες, και ελεύθερα ανακλητά κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Δεν επιτρέπεται τέταρτη θητεία για κάποιο μέλος, εκτός και αν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.Η Εκτελεστική Επιτροπή σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, ανακλήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρέπει να προσφεύγει εντός ενός μηνός στη γενική συνέλευση για την αναπλήρωση τους. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα για καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

2.Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή διαχειρίζεται τα του συνεταιρισμού και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του. Οι πράξεις της και η λειτουργία της είναι ενταγμένες στα πλαίσια του καταστατικού, των νόμων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση, πλην επειγόντων και έκτακτων περιστατικών, οι οποίες πρέπει να έρχονται προς έγκριση στην πρώτη γενική συνέλευση μετά τη λήψη τους.

2. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής οφείλουν να καταβάλλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και φέρουν κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών, του προς εκπροσώπηση δικαιώματος, που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε υπαλλήλους του Συνεταιρισμού. Εγκρίνει τη λειτουργία αυτόνομων θεματικών ομάδων με δική τους λειτουργία και εκπροσώπηση, ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας. Οι αποφάσεις των δεν πρέπει να επιβαρύνουν οικονομικά και να δεσμεύουν τον συνεταιρισμό, χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Πέραν των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να ορίζει μέλη ως εκπροσώπους του Συνεταιρισμού έναντι τρίτων για διάφορα θέματα.

4. Το αξίωμα του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΛΙΣΗΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά µία (1) τουλάχιστον φορά κάθε µήνα ή συχνότερα αν το ζητήσει το 1/3 των µελών της. Η σύγκλησή της γίνεται από τον Πρόεδρό της με γραπτή πρόσκληση σε συγκεκριμένη ημέρα και συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ανοικτές στα μέλη, τα οποία έχουν δικαίωμα λόγου. 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος της ή όποτε κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από το 1/3 των μελών της.

3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκλιση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΑΡΤΙΑ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται 2 από τα 3 µέλη της και οι αποφάσεις της λαµβάνονται πάντα µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της Ε.Ε.. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων µελών, υπερτερεί η ψήφος του προέδρου της.

Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται από το Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών της Εκτελεστικής Επιτροπής.

2. Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού.

3.Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής προσβάλλονται από τα 2/5 των µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.

4.Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 7 του N.1667/1986.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση του Συνεταιρισμού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης η Εκτελεστική Επιτροπή συντάσσει τις Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και την Έκθεση Διαχείρισης, και τις υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.

2.Οι οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης της Εκτελεστικής Επιτροπής πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του Συνεταιρισμού δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Η Εκτελεστική Επιτροπή υποχρεούται να αποστείλει τις Οικονομικές Καταστάσεις εντός προθεσμίας τριάντα  (30) ημερών από την ημερομηνία έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα κέρδητου Συνεταιρισμού δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι.

2.Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:

α. κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού,

β. κατά ποσοστό 35% διανέµονται στους εργαζοµένους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογηµένα τη διάθεση µέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου γ΄,

γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων ελεύθερης και μισθωτής εργασίας, την ενίσχυση της απασχόλησης στην τοπική κοινωνία, την αγορά εξοπλισμού και παγίων για κοινή χρήση, για την ενίσχυση απόρων και ανήμπορων προς εργασία, για τη στήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας του συνεταιρισμού και της τοπικής κοινωνίας.

3.Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, η οποία δεν καλύπτεται από το αποθεματικό της Κοιν.Σ.Επ., οι συνέταιροι υποχρεούνται να καταβάλουν ορισμένο χρηματικό ποσό για την κάλυψη των ζημιών του συνεταιρισμού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1.Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον τηρεί:*

α)Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.

β)Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

γ)Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής.

* πρόκειται για τα υποχρεωτικά βιβλία που ορίζει ο Ν. 1667/86 όπως ισχύει, μπορούν να προστεθούν επιπλέον βιβλία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:

α) Αν διαγραφεί από το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας μετά από απόφαση της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, με την επιφύλαξη της παρ.9 του αρ.11 του Ν.4430./2016.

β)Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των πέντε

γ)κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Ν.4430/2016

δ)σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986,

ε)Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση   η παράταση της διάρκειάς του.

στ)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου15 του παρόντος.

ζ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.

2.Η διάλυση του Συνεταιρισμού καταχωρίζεται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1. Την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της Κοιν.Σ.Επ. ακολουθεί η θέση της σε εκκαθάριση, στοιχεία τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο.

2.Η Κοιν.Σ.Επ. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και µετά τη λύση της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. καθίστανται συνεκκαθαριστές µετά τη θέση της Κοιν.Σ.Επ. σε εκκαθάριση, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. H Γενική Συνέλευση µπορεί να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές δεν αµείβονται για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και εξοφλούνται τα χρέη. Αν αποµένει µόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν αποµένει ενεργητικό, τα µέλη λαµβάνουν την ονοµαστική αξία των συνεταιριστικών τους µερίδων, ακέραιη ή αναλογικά εφόσον το ποσό που αποµένει δεν επαρκεί. Αν αποµένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας.

3. Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία.

4. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.

5. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο Μητρώο

6.Αν η Κοιν.Σ.Επ. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία.

7. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της ή λόγω πτώχευσης, η οποία όµως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η αναβίωσή της µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο. Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι η Κοιν.Σ.Επ. δεν λύθηκε ποτέ.

8.Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε επειδή τα µέλη της µειώθηκαν κάτω του ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν µέσα σε τρεις (3) µήνες συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός µελών κατόπιν έγκρισης εισόδου νέων µελών από τη γενική συνέλευση.

9. Η απόφαση της αναβίωσης λαµβάνεται από τα 3/5 του συνόλου των µελών της Κοιν.Σ.Επ. και καταχωρίζεται στο Μητρώο.

10.Η αναβίωση δεν είναι δυνατή µετά την έναρξη διανοµής του αποµένοντος ενεργητικού στα µέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει ο Ν.4430/2016, όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν.1667/1986,  όπως ισχύει.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρώτη Εκτελεστική Επιτροπή του Συνεταιρισμού αποτελείται από τους:

1)............... .............. του ............. και της ............., που γεννήθηκε στο/ην ...................... , το έτος .......... , κάτοικος  ...................... (οδός ............... αριθμός .....), κάτοχος του ΑΔΤ  .................... του Α.Τ. ............ , με ΑΦΜ ................. της Δ.Ο.Υ.  ................

2)............... .............. του ............. και της ............., που γεννήθηκε στο/ην ...................... , το έτος .......... , κάτοικος  ...................... (οδός ............... αριθμός .....) ,κάτοχος του ΑΔΤ  .................... του Α.Τ. ............ , με ΑΦΜ ................. της Δ.Ο.Υ.  ................

 3) ............... .............. του ............. και της ............., που γεννήθηκε στο/ην ...................... , το έτος .......... , κάτοικος  ...................... (οδός ............... αριθμός .....) ,κάτοχος του ΑΔΤ  .................... του Α.Τ. ............ , με ΑΦΜ ................. της Δ.Ο.Υ.  .................

Η προσωρινή Εκτελεστική Επιτροπή μεριμνά για την έγκριση του καταστατικού και τη σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης  της Κοιν.Σ.Επ.

Η θητεία της ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, που θα συγκληθεί αμέσως μετά την έκδοση της βεβαίωσης εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον/ην ........................... ....................., του ..............., κάτοικο...................... (οδός ........... αριθμός ...), κάτοχο του ΑΔΤ  ................ του Α.Τ. ............, να υποβάλει το παρόν καταστατικό στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για εγγραφή και καταχώρηση στοΓενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

και να εκπροσωπεί αυτούς έναντι της συγκεκριμένης Αρχής μέχρι την έγκρισή του.